HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal„Sistematizare zona centrală cu realizare racord circular între Bdul. I.C. Brătianu, str. Lt. Stancu Ion cu deschidere la str. Arsenalului și înființare parcare auto cu investiții conexe”, Municipiul Târgovişte, zona UPET, judeţ Dâmboviţa, beneficiar Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37770/13.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 37771/13.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

                            

                     HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Sistematizare zona centrală cu realizare racord circular între Bdul. I.C. Brătianu, str. Lt. Stancu Ion cu deschidere la str. Arsenalului și înființare parcare auto cu investiții conexe”, Municipiul Târgovişte, zona UPET, judeţ Dâmboviţa, beneficiar Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 7, funcțiunea dominantă Cc – zona căi de comunicație rutieră și pietonală (UTR 7.1), respectiv următorii indicatori urbanistici: POT 10% ; CUT = 0,1; RHM:  P și funcțiunea dominantă P-parcare publică (UTR 7.2), respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 70%; CUT = 2,8; RHM S+P+3, Hmax cornișă=15,0m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                                      

             

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

 

 

Nr.   336

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 3 ex.

  cons. Diana Ion