HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L.

 

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 43628/17.11.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate nr. 43629/17.11.2021 al Direcţiei Economice - Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare Impozite şi Taxe Locale, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat īn plată;

§ Convocatorul nr. 2557/15.11.2021 al Adunării Generale a Asociaților Municipal Security S.R.L.;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L, dna. Alina-Loredana Eftene şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

               

 

 

Nr.   331

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Diana Ion       

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Tārgovişte                                                                                                                                                              Anexa la HCL nr.  331/24.11.2021

Consiliul Local                                                     

                                      

  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor la

Societatea Municipal Security S.R.L.

 

          Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin H.C.L. nr. 26/25.02.2021, dna. Alina-Loredana Eftene, să exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale deţinute şi īnregistrate īn Registrul Asociaţilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1.     aprobe modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale societății Municipal Security S.R.L., conform anexelor la prezentul mandat.

 

   Pentru _____X________  Īmpotrivă__________    Abţinere________    

 

2. aprobe tariful maximal de pază, īn cuantum de 21,27 lei/oră fără T.V.A., pentru serviciile prestate de către Societatea Municipal Security S.R.L., īncepānd cu data de 01.01.2022, către instituțiile subordonate Consiliului Local.

 

   Pentru _____X________  Īmpotrivă__________    Abţinere________    

 

 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 SECRETARUL GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                           jr. Chiru-Cătălin Cristea