HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții

„Modernizare și reabilitare Cinematograf Independența” Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița și includerea acestuia în evidența patrimonială a Municipiului Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatele de aprobare înregistrate sub nr. 43776/17.11.2021 și nr. 43836/18.11.2021, întocmite în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Rapoartele de specialitate înregistrate sub nr. 43777/17.11.2021 și nr. 43837/18.11.2021, întocmite în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ordinul M.D.R.A.P. nr. 5557 din 02.08.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare si Reabilitare Cinematograf Independenta, municipiul Targoviste, judetul Dambovita” din Subprogramul “Sali de cinema” din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social;

§ Devizul general actualizat la finalizarea și receptionarea lucrărilor la obiectivul de investiții “Modernizare si Reabilitare Cinematograf Independenta, municipiul Targoviste, judetul Dambovita”;

§ Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 130/7.09.2021 și 42385/22.09.2021;

§ Adresa nr. 43781/17.11.2021 a Direcției Managementul Proiectelor;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 108 lit. a), art.129 alin. (2) lit. b) și c) și alin. (4) lit. d) și art. 286 alin. (4)  din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat la finalizarea si recepționarea lucrărilor executate la obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Cinematograf Independența” Municipiul Târgoviște, Judetul Dâmbovița, conform anexei.

Art. 2. Se aprobă înregistrarea în evidenţa patrimonială a Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiții „Modernizare şi reabilitare Cinematograf Independenţa, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, situat în Bulevardul Libertăţii nr. 2C, în valoare totală de 9.053.041,66 lei, compusă din valoarea construcției de 7.108.350,16 lei și valoarea echipamentelor si a dotărilor aferente în sumă de 1.944.691,50 lei, după cum urmează:

a. Se modifică cu suma de 7.108.350,16 lei, valoarea de inventar a imobilului clădire Cinematograf  Independenţa, înscris la poziția 1755 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, de la 1.015.592 lei la 8.123.942,16 lei.

b. Includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a echipamentelor și a dotărilor aferente în valoare de 1.944.691,50 lei.

Art. 3 Se constituie dreptul de administrare în favoarea Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgovişte asupra clădirii și a bunurilor ce au facut obiectul investiției „Modernizare şi reabilitare Cinematograf Independenţa, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, împreună cu terenul curți-construcții aferent în suprafaţă de 2.066 mp, număr cadastral 76204, înscris la poziția 1756 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte cu valoarea de inventar 681.965 lei.

Art. 4 Predarea – primirea bunurilor se va efectua pe bază de proces-verbal.

Art. 5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   329

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 4 ex.

 cons. Diana Ion