HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investitii ,,C.N.I’’ S.A.  a amplasamentului situat în Municipiul Târgoviște, str. Silviu Stănculescu, DJ 711, punct Sagricom și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect tip - Construire creșă mică”

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43217/15.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43218/15.11.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice și STAS – uri incidente;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului destinat construcției situat în str. Silviu Stănculescu, DJ 711, punct Sagricom, Municipiul Târgoviște, judeţul Dâmbovița, aflat în proprietatea Municipiului Târgoviște, în suprafaţă de 4.288 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 86054, nr. cadastral 86054, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Proiect tip - Construire creșă mică”.

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Târgoviște se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică-Compartimentul Evidență Patrimoniu și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

             

 

 

 

Nr.   328

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 3 ex.

  cons. Diana Ion