HOTĂRĀRE

 privind īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren īn suprafaţă de 30 m2 situat īn strada Laminorului, cvartal 256, parcela 18, Municipiul Tārgoviște

 

  Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 28.10.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 38.938/22.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 38939/22.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile anexei 5 h la la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 317, art. 332-334 și art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a terenului īn suprafaţă de 30 m2 aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, situat īn strada Laminorului, adiacent Cămin Oțelinox, cvartal 256, parcela 18, īn vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil avānd următoarele date de identificare:

Număr de inventar: 701215;

Valoare de inventar: 2.310 lei.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de īnchiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

Alexandru Bugyi

Andrei-Eduard Tudora

Dan Alexandru Tică

Art. 4 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 35 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

        

 

 

Nr.  322

Tgv. 28.10.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu