HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 322/29.07.2019 privind aprobarea cererii de finantare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reconversia şi refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Nataţie Târgovişte prin crearea de facilități pentru recreere Etapa I”

 

             Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.10.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 38.852/21.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 38.853/21.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006

§  Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertiza tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

§  Ghidului solicitantuluiConditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.Obiectiv specific 4.2. Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ;

§  Prevederile HCL nr. 322/29.07.2019 privind aprobarea cererii de finantare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reconversia şi refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Nataţie Târgovişte prin crearea de facilități pentru recreere Etapa I”, cu modificările și completările ulterioare;

§   Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;;

       În temeiul art. 139 alin. (3)  lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I H.C.L. nr. 322/29.07.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2 „Se aprobă valoarea totala a proiectului (cererii de finantare) ,,Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I" in cuantum de 10.839.629,14 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoare totala eligibila 10.793.302,96 (inclusiv T.V.A.) si valoarea totala neeligibila 46.326,18 lei (inclusiv T.V.A.).

Art. 3 Se aprobă contributia proprie in proiect in suma de 46.326,18 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv T.V.A. aferent cheltuielilor neeligibile), cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 215.866,06 lei, reprezentand cofinantarea proiectului ,,Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I”.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                   AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

 

 

Nr.  318

Tgv. 28.10.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion