HOTĂRÂRE

   pentru modificarea HCL nr. 137/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

Reabilitare termică bloc de locuinţe C1,  Bdul. Libertății, Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.10.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 38787/21.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 38788/21.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

§ Prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

§ Devizul general actualizat;

§ Prevederile HCL nr. 137/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivulReabilitare termică bloc de locuinţe C1, Bdul. Libertății, Târgoviște”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

   În temeiul art. 139 alin. (3)  lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din HCL nr. 137/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivulReabilitare termică bloc de locuinţe C1, Bdul. Libertății, Târgoviște”, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul  Reabilitare termică bloc de locuinţe C1, Bdul. Libertății, Târgoviște”,  astfel:

Valoarea totala (INV) , inclusiv TVA:                       953.542,37 lei, din care:

    Constructii montaj (C+M), inclusiv T.V.A:              683.616,70 lei.

(2) Se aprobă ca finantarea de 20% din costul lucrărilor de intervenții ce revine

Asociației de proprietari la valoarea prevazută în contractul de mandat încheiat cu Municipiul Târgoviste să se recupereze prin taxa de reabilitare termică, restul costurilor suplimentare urmând să fie decontate de la bugetul local.

(3) Se aprobă decontarea valorii lucrărilor de remediere de la bugetul local și din garanțiile de bună execuție reținute de către Municipiul Târgoviște.

(4) Se aprobă ca plata contributiei de 50% din costul lucrărilor de intervenții să se realizeze de la bugetul de stat, restul cheltuielilor urmând să fie decontate de la bugetul local.

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                   AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

 

Nr.  315

Tgv. 28.10.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu