HOTĂRÂRE

    pentru modificarea HCL nr. 49/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

 „Reabilitare termică bloc de locuințe 31, sc. A, str. Radu Popescu, Târgoviște”

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.10.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 38769/21.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 38770/21.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

§ Prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

§ Devizul general actualizat;

§ Prevederile HCL nr. 49/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuințe 31, sc. A, str. Radu Popescu, Târgoviște”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se modifică art. 1 din HCL nr. 49/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuințe 31, sc. A, str. Radu Popescu, Târgoviște”, după cum urmează:

„Art.1. (1) Se reactualizează indicatorii economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuințe 31, sc. A, str. Radu Popescu, Târgoviște”,  astfel:

             Valoarea totala (INV) , inclusiv TVA:                   909.351,89 lei, din care:

             Constructii montaj (C+M), inclusiv T.V.A:          675.663,37 lei

(2)  Se aprobă ca finanțarea de 20% din costul lucrărilor de intervenții ce revine Asociației de proprietari la valoarea prevăzută în contractul de mandat încheiat cu Municipiul Targoviște să se recupereze prin taxa de reabilitare termică, restul costurilor suplimentare urmând să fie decontate de la bugetul local.

(3) Se aprobă ca plata contribuției de 50% din costul lucrărilor de intervenții să se realizeze de la bugetul de stat, restul cheltuielilor urmând să fie decontate de la bugetul local..

Art. II  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

 

 

Nr.  306

Tgv. 28.10.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion