HOTĂRÂRE

    privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

   „Desființare construcții C1, C2, C3 și construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 78,

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Petre Marian

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 31917/14.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31918/14.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Desființare construcții C1, C2, C3 și construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 78, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Petre Marian.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 20, funcțiunea dominantă LM – zonă rezidențială – locuire individuală, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 42% ; CUT = 1.2, RMH P+2, Hmax cornișă = 10,00 m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   293

Tgv. 30.09.2021

Redactat 3 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu