HOTĂRÂRE

privind aprobarea subvenției pentru anul 2021

Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social

„Căminul pentru persoane vârstnice”

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43021/15.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43022/15.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Cererea nr. 34640/30.09.2020 a Fundației Catedrala Eroilor, Căminul pentru persoane vârstnice, privind acordarea subvenției de la bugetul local, pentru anul 2020, in baza Legii 34/1998, pentru Serviciul social “Cămin pentru persoane vârstnice” al Fundației “Catedrala Eroilor” din Târgoviște;

§ Prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență sociala, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 197/2012  privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L nr. 458/23.11.2017 privind aprobarea criteriilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență-socială;

§ Grila de evaluare nr. 11895/A/14.12.2020 întocmită de comisia pentru evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local;

§ Prevederile HCL nr. 450/19.12.2019 pentru aprobarea subvenției pentru anul 2020 Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul pentru persoane vârstnice”;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă acordarea pentru anul 2021, prin bugetul Direcției de Asistență Socială, a unei subvenții în valoare de 417 lei/persoană/lună, în limita a 50.000 lei, pentru maxim 10 beneficiari cu domiciliul/reședința în municipiul Târgoviște, Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul pentru persoane vârstnice”, în vederea completării resurselor financiare ale Caminului.

Art. 2  Drepturile și obligațiile părților sunt stipulate în Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește dna. Marcela Iordache, director al Direcției de Asistență Socială să semneze Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială persoanelor vârstnice.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia de Asistenţă Socială, Fundația Catedrala Eroilor şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Targoviste.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

        

          

Nr.   291

Tgv. 24.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu