HOTĂRÂRE

    privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

   Construire locuințe colective (2 blocuri): CORP 1 = P+2, CORP 2 =  D+P+2”, str. Col. Băltărețu Dumitru, nr. 12, Municipiul Târgoviște,

Judeţul Dâmboviţa, beneficiar societatea BUROM BM INVEST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 32602/16.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 32603/16.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective

(2 blocuri): CORP 1= P+2, CORP 2 = D+P+2”, str. Col. Băltărețu Dumitru, nr. 12, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar societatea BUROM BM INVEST S.R.L.

Art. 2 Proprietarul va menține corpul S+P din frontul străzii Col. Dumitru Băltărețu în suprafață de 124 mp.

Art. 3 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 9, funcțiunea dominantă L zonă rezidențială cu clădiri de tip urban P+2, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT= 45% ; CUT= 1.56, iar pentru corpul 1 - P+2: Hmax cornișă= 9,00 m; Hmax coamă= 12,00 m și pentru corpul 2 - D+P+2: RHmax.: P+2; Hmax cornișă = 9,00 m; Hmax coamă = 15,00 m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,   

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   290

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 3 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu