HOTĂRÂRE

privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare şi a nivelului cotizaţiei, pentru anul 2021

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4558/05.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4559/05.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 484 şi art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin. (2), art. 25 alin. a) din Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 110/2010 referitoare la mandatarea  Asociatiei de dezvoltare intercomunitară « Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in Judetul Dambovita » pentru stabilirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 48/27.02.2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de instituire, colectare şi decontare a taxei de habitat;

§ Adresa nr. 2934/26.01.2021 a Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat al deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa”;

§ Prevederile Hotărârii A.D.I. « Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa » nr. 330/17.12.2020 privind stabilirea cuantumului taxei de habitat la nivel judetean, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021;

§ Prevederile Hotărârii A.D.I. « Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa » nr. 331/17.12.2020 privind stabilirea si aprobarea cotizatiei la nivel judetean pentru anul 2021;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Pentru anul 2021 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare, astfel:

-   21 lei/lună/gospodărie (incluzând comisionul de administrare de 1,25 lei/lună/gospodărie);

-   12 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o gospodărie  (incluzând comisionul de administrare de 0,714 lei/lună/gospodărie);

-   100 lei/lună/instituţii publice finanţate de la buget (incluzând comisionul de administrare 5,95 lei/lună/instituţie).

Art. 2 Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodăriile în care se regăsesc persoanele aflate în situaţiile prevăzute art. 485 alin (1) lit  a), b) şi f) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal.

      De prezenta scutire beneficiază gospodăriile formate din maxim două persoane.

      Pentru plata integrală a taxei de habitat pentru anul 2021, până la data de 31 martie a anului curent, se acordă o bonificaţie de 10%.

Art. 3 Gospodăriile care deţin două sau mai multe contoare electrice la aceeaşi adresă şi deservesc o singură familie vor datora o singură taxă de habitat.

Art. 4 Taxa specială încasată potrivit prezentului act administrativ reprezintă venit al bugetului local şi se foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorată pentru serviciile prestate cetăţenilor şi instituţiillor publice de pe raza municipiului Târgovişte.

Art. 5 Cotizaţia pentru anul 2021 a Municipiului Târgovişte este de 738.168 lei şi se va achita în 12 rate egale lunare.

Art. 6 Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 7  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Aparatul de Specialitate al Primarului, Direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

       Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                     jr. Silvia-Elena Stanca

       

                 

 

Nr.   29

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 3 ex.

           cons. DAPL Diana Ion