HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniului public și în domeniul privat

al Municipiului Târgoviște a unor bunuri

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.02.2022, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3794/01.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3823/02.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 442/28.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște în conformitate cu ultima formă a bugetului  rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020”, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 92/25.02.2021 privind aprobarea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) și art. 354 alin. (1) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a unui număr de 12 de autobuze hibrid diesel-electric Mercedes-Benz Citaro Hybrid, destinate transportului public urban de călători în Municipiul Târgoviște, ale căror date de identificare sunt înscrise în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a echipamentelor și soft-urilor specifice lucrărilor de întreținere, reparații, diagnosticare și reglare pentru autobuze hybrid, ale caror date de identificare sunt înscrise în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Bunurile prevăzute la art. 1 și art. 2, se transmit pe bază de proces-verbal, ca bunuri de retur, către Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L, în calitate de operator al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Târgoviște, în cadrul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin atribuire directă nr. 7648/04.03.2021.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și domeniului privat al Municipiului Târgoviște, aprobat conform H.C.L nr. 156/2014  și H.C.L nr. 157/2014, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

                  

 

Nr.   29

Tgv. 10.02.2022

 Redactat 3 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu