HOTĂRĀRE

privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali

 ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, īn cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2021

 

            Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 43017/15.12.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 43018/15.12.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 35, art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (4) şi art. 44 lit.b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind condiţiile de īncadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 427/2001, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 448/19.12.2019 privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, īn cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2020;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.

            Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă numărul de 320 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi numărul de 900 de indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021.

Art. 2 Sursa de finanţare este Bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Tārgoviste aferent anului 2021.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

               

 

Nr.   289

Tgv. 24.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu