HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2021

privind serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43013/15.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43014/15.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) și art. (5) alin. 5 din Anexa nr. 2 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Adresa privind transmiterea spre consultare nr. 11787/A/09.12.2020, transmisă la Consiliul Județean Dâmbovița pe adresa de e-mail consjdb@cjd.ro, în data de 09.12.2020;

§ Prevederile H.C.L. nr. 276/28.07.2017 privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgovişte, 2014 - 2020”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 102/28.02.2019 privind aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2019 şi a Strategiei de  dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 - 2029, la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Târgovişte;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit.b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acţiune pe anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Municipial Târgovişte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.       

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

         

                 

Nr.   287

Tgv. 24.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu