HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

 „Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de canalizare în Municipiul Târgovişte - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33126/20.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33127/20.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§ Prevederile H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

§ Prevederile H.G. nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

§ Prevederile HCL nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de canalizare în Municipiul Târgovişte - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”, cu modificările și completările ulterioare;

§  Devizul general actualizat al investiției, la terminarea lucrărilor;

§  Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 73/31.05.2021;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) și g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică H.C.L. nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de canalizare în Municipiul Târgovişte - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

                       I.   Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

Valoarea totala  1.318.002,10 lei      266.365,29 euro

Din care C+M   1.117.640,32 lei      225.872.62 euro

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   286

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion