HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifelor pentru accesul spectatorilor la film și a taxelor pentru utilizarea temporară a spațiilor din incinta

Cinematografului „Independența”

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 34300/24.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 34301/24.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă tarifele pentru accesul spectatorilor la film și taxele de utilizare temporară a spațiilor din incinta Cinematografului „Independența”, după cum urmează:

 

Nr. Crt.

Tip de activitate

Tarif film**

Tarif film românesc/

educativ**

Tarif premiere**

UTILIZARE PERMANENTĂ

 

1.

Adulți

20

12

30

2.

Pensionari

10

6

15

3.

Elevi

10

6

15

4.

Studenți

10

6

15

5.

Copii

10

6

15

Persoanele cu handicap grav și accentuat, precum și însoțitorii acestora beneficiază de intrare gratuită

Persoanele cu handicap mediu și ușor, beneficiază de tariful cu preț redus

UTILIZARE TEMPORARĂ

 

1.

Organizarea de spectacole, concerte, conferințe, de către diverse entități publice/private

2500 lei/3 ore la care se adaugă 1000 lei peste fiecare oră depășire

2.

Organizarea de spectacole, serbări, concursuri, de către școli/grădinițe publice/private

1000 lei/3 ore, la care se adaugă 500 lei pentru fiecare oră depășire

3.

Organizarea de conferințe, seminarii, ședințe, workshop-uri, în spațiul expozițional al cinematografului, de către diverse entități publice/private

200 lei/oră

Pentru evenimentele culturale, de promovare, umanitare, organizate de Primăria Municipiului Târgoviște (în calitate de organizator sau partener), nu se vor percepe tarife pentru utilizarea temporară a spațiilor din incinta cinematografului.

**Valorile stabilite conțin toate taxele specifice legale care se deduc din prețul biletului (taxă CNC, taxă cinematografie, taxă UCMR, etc)

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   285

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu