HOTĂRĀRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare

ale Direcției Grădina Zoologică Tārgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 43391/17.12.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 43392/17.12.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 138/26.04.2020 privind salarizarea personalului din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, Direcției Grădina Zoologică, Clubului Sportiv Municipal Tārgoviște și Teatrului Municipal Tony Bulandra Tārgoviște, respectiv modificarea și completarea Anexei I la H.C.L. nr. 261/28.07.2017;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

     

       Īn temeiul 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a  Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Grădina Zoologică, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcția Grădina Zoologică, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                               jr. Silvia-Elena Stanca

                      

 

Nr.   285

Tgv. 24.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu