HOTĂRĀRE

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

al Municipiului Tārgoviște

 

            Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 32926/17.09.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 32927/17.09.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea īmpotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile Ordinului 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. h) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE :

 

Art. 1 Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Tārgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Tārgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,         

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                              AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   282

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu