HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în comisia de aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 52/2000

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40659/25.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40660/25.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița, nr. 681/05.11.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița;

§ Prevederile H.C.L. 52/2000 privind concesionarea directă a suprafeţei sau vânzarea fără licitaţie publică a terenurilor cotă - parte indiviză, societăţilor comerciale care deţin în proprietate spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în blocurile de locuinţe din municipiul Târgovişte;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (14) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea    

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează pentru a face parte din comisia de negociere a preţului pentru terenurile cotă - parte indiviză, ce urmează a fi concesionate direct sau vândute fără licitaţie societăţilor care deţin în proprietate spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, următorii consilieri locali:

1.     Monica Cezarina ILIE

2.     Dan Alexandru TICĂ

 

Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului vor fi nominalizaţi ceilalţi reprezentanţi în comisia de aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 52/2000.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Urbanism-Serviciul Cadastru, şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                               jr. Silvia-Elena Stanca

       

               

 

Nr.   282

Tgv. 24.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu