HOTĂRĀRE

pentru modificarea HCL nr. 38/2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din īnvăţămāntul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Tārgovişte

 

       Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 43202/16.12.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 43261/17.12.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;

§ Prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din īnvăţămāntul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 5085/2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din īnvăţămāntul preuniversitar de stat;

§ Prevederile HG 1064/2020 privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din īnvățămāntul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă īn anul școlar 2020-2021;

§ Prevederile HCL nr. 38/2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din īnvăţămāntul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Tārgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 276/27.10.2016 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din īnvățămāntul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Tārgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;  

§   Prevederile art. 129 alin. (2) și d) şi alin. (7) lit. a) și b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īn anul școlar 2020-2021, cuantumul burselor acordate elevilor din ciclurile gimnazial și liceal din īnvăţămāntul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Tārgovişte, stabilite prin HCL nr. 38/2020, se modifică după cum urmează:

        Burse municipale de merit

TIP I īn cuantum de 120 lei

TIP II īn cuantum de 110 lei

TIP III īn cuantum de 100 lei

TIP IV īn cuantum de 100 lei

Bursa municipală de studiu īn cuantum de 100 lei

Bursa de ajutor social īn cuantum de 100 lei.

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL 38/2020, cuantumul burselor de performanță, numărul burselor acordate din bugetul local rămān neschimbate, regulamentul de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din īnvățămāntul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Tārgoviște urmānd a se aplica īn mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția de Asistența Socială, Direcția Economică şi pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

         Nr.   281

Tgv. 24.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion