HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală Ordinară la

COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A.

 

  Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, avānd īn vedere:

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 6189/19.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Covocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A. nr. 4363/04.02.2021;

§ Informarea nr. 226/22.01.2021 a Companiei de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A.;

§  Prevederile art. 111 alin. (2) lit. b1) și art. 160 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 17.1 lit. d) și art. 26 alin. (2) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A.;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

    Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn A.G.A. la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A., dl. George Ionuț Enache şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                     jr. Silvia-Elena Stanca

       

                 

 

Nr.   28

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu                                    

 

 

Municipiul Tārgovişte                                                                                                                                                Anexa la H.C.L nr. 28/25.02.2021

Consiliul Local                                                                                                  

 

 

  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE–DĀMBOVIŢA S.A.,

din data de 04.03.2021, ora 15

 

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 3018/12.11.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi īnregistrate īn Registrul Acţionarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.  Să aprobe termenii și condițiile contractului īncheiat de către societate cu auditorul financiar.

 

      Pentru ______X_____  Īmpotrivă__________    Abţinere________

 

2.  Să aprobe numirea BDO Audit S.R.L. cu sediul īn București, str. Īnvingătorilor, nr. 24, et. 1 - 4, sector 3, avānd J40/22485/1994 și CUI RO6546223, reprezentată legal prin dl. Stancu George, ca auditor financiar al societății pentru o perioadă de 3 ani.

 

Pentru _____X______  Īmpotrivă__________    Abţinere________

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                     jr. Silvia-Elena Stanca