HOTĂRĀRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Tārgovişte īn consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare

 din Municipiul Tārgovişte

 

 

       Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 32183/15.09.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 32184/15.09.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 96 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de īnvățămānt preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 5154/2021;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Municipal Tārgovişte īn cadrul consiliilor de administraţie ale unităţiilor şcolare din Municipiul Tārgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre. 

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Administrație Publică Locală, reprezentanţii Consiliului Local Municipal Tārgovişte īn consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Tārgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

    

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,       

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   279

 Tgv. 30.09.2021

  Redactat 2 ex.

            cons. Mariana-Luminița Ungureanu