HOTĂRĀRE

privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Tārgovişte pentru anul şcolar 2021 - 2022

 

      Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, avānd īn vedere:

§  Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dāmboviţa comunicat prin adresa nr. 11845/09.12.2020, īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgovişte cu nr. 42222/09.12.2020;

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 39203/11.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 39204/11.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru īnvăţămāntul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi īn unităţile de īnvăţămānt particular, precum şi emiterea avizului conform īn vederea organizării reţelei unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi ale alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

            Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă reţeaua de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Tārgovişte pentru anul şcolar 2021 - 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

         Nr.   279

         Tgv. 24.12.2020

Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu