HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020

 

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 14.12.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 42300/09.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42301/09.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Dispoziția Primarului nr. 3291 din 08.12.2020, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște;

§ Dispoziția Primarului nr. 3292 din 08.12.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște;

§ Adresa nr. 79.044/09.12.2020 a ANAF Dâmbovița;

§ Prevederile  art. 36  din O.U.G nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

§ Referatul nr. 959/08.12.2020 al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște;

§ Referatul nr. 42299/09.12.2020 al Direcției de Salubritate;

§ Nota de Fundamentare nr. 41456/03.12.2020 a Direcției Managementul Proiectelor;

§ Nota de Fundamentare nr. 41457/03.12.2020 a Direcției Managementul Proiectelor;

§ Rectificarea programului de investiții finanțate din fonduri europene, pe anul în curs, în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§ Prevederile art. 19 alin. (2), art. 42 alin. (1) şi art. 49 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se validează Dispoziția Primarului nr. 3291/08.12.2020, respectiv Dispoziția Primarului nr. 3292/08.12.2020.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin:

·       Majorarea veniturilor bugetului local cu suma de 3737 mii lei la indicatorul 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

·       Majorarea cheltuielilor bugetului local cu suma de 3737 mii lei la Capitolul  68.02 Asistență Socială, pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav.

·        Virări de credite bugetare

         În vederea desfășurării activității UAT Municipiul Târgoviște și a instituțiilor subordonate, conform referatelor de specialitate se efectuează virări de credite bugetare prin diminuare (suplimentare) între capitole, titluri, articole și alineate bugetare așa cum sunt prezentate în anexa nr.1.

Art. 2 Se aprobă modificarea listei privind obiectivele de investiţii ale Municipiului Târgovişte, finanțate din fonduri europene pe anul 2020, conform anexei nr. 2, după cum urmează:

Introducerea creditelor de angajament aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, conform notelor de fundamentare ale direcțiilor de specialitate.

Art. 3 Modificările aduse Bugetului Local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 3 și 4.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   276

Tgv. 14.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion