HOTĂRĀRE

privind constituirea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit īn favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD  S.A. asupra unui teren īn suprafață de

105 m2, situat īn Municipiul Tārgovişte, strada Soarelui

 

      Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedință ordinară, astăzi, 26.11.2020, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 40556/24.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 40557/24.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 12 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 866 şi 874 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Societății de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Tārgovişte, nr. 40402/23.11.2020;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 297 alin. (1) lit. d) și art. 349 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se constituie dreptul de folosinţă cu titlu gratuit īn favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Tārgovişte asupra unui teren īn suprafață de 105 m2 situat īn strada Soarelui - Priseaca, valoare aferentă 8.087 lei, pe toată durata existenţei instalaţiilor, pentru amplasarea instalaţiilor electrice – racord aerian 20kV, post de transformare aerian 20/0,4 kV-160kVA, conform planului de situaţie anexat.

Art. 2 Procedura de predare-primire a bunului se va efectua prin contract de comodat, īn care vor fi stipulate condiţiile de folosinţă gratuită, conform legislaţiei īn vigoare.

Art. 3 Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Tārgovişte va avea  acces necondiţionat la instalaţii și va avea drept de uz şi servitute asupra terenului pe toata de existență a capacității energetice.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcția Economică - Compartimentul Evidenţă Patrimoniu şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                       jr. Silvia-Elena Stanca

       

 

Nr.   273

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu