HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40554/24.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40555/24.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 25 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual;

§Adresa nr. 1318/23.11.2020 a Liceului Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgoviște, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 40430/23.11.2020;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, în domeniul de pregătire profesională „Mecanică”, calificare profesională „Operator la maşini cu comandă numerică” şi în domeniul de pregătire profesională „Electronică, automatizări”, calificare profesională „Electronist - aparate şi echipamente”, între operatorul economic (partener de practică) ARCTIC S.A., Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgovişte şi Municipiul Târgovişte, contract prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel Cristian Stan, să semneze contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual, în forma în care au fost aprobat în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică, Direcția de Administrare Patrimoniu Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                       jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   271

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

      cons. DAPL Diana Ion