HOTĂRĀRE

pentru modificarea HCL nr. 379/2009 privind aprobarea

Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, īntreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Tārgovişte şi inventarul parcărilor existente

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 27.08.2021, avānd īn vedere:

§   Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 28845/26.08.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 28846/26.08.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 128 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr.  379/30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, īntreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Tārgovişte şi inventarul parcărilor existente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

              Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, īntreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Tārgovişte şi inventarul parcărilor existent, aprobat prin HCL nr. 379/2009, conform anexei.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Biroul Transport, Poliţia Locală a Municipiului Tārgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviste.

      

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   269

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion