HOTĂRÂRE

privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului Clădire   Școala nr. 12, situat în Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 8

                                            

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 39737/17.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 39738/17.11.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 112 alin. (6) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 9 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia aprobată prin Ordinul nr. 5819/2016;

§Adresele IPJ Dâmbovița nr. 13421/03.04.2020 și nr. 17929/21.05.2020 prin care se solicită trecerea din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Statului Român și în administrarea MAI prin IPJ Dâmbovița;

§  Acordul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița nr. 39431/12.11.2020;

§Prevederile HCL nr. 187/27.04.2009 privind propunerea unor măsuri de reorganizare a unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgovişte;

§Prevederile HCL nr. 417/29.10.2009 privind aprobarea transmiterii unui imobil – fosta Şcoală nr. 12 Târgovişte - proprietate publică a municipiului Târgovişte, din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, pentru Poliţia Municipiului Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizul MEN nr. 12920/02.12.2009 de schimbarea destinației pe o perioadă de 10 ani în vederea funcționării Poliției Municipiului Târgoviște;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a), art. 293 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se propune schimbarea destinației pe perioadă nedeterminată, din spațiu de învățământ în spațiu necesar desfășurării activităților specifice poliției române și politiei locale, a unor bunuri imobile situate în Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 8, construcție Clădire Școala nr. 12, tip Stehnic+P+3, număr cadastral 86128 -C1, în suprafață construită la sol de 707 m2 și suprafață desfășurată de 3535 m2, apartamentată în 6 (șase) unități individuale, împreună cu terenurile Lot 3 în suprafață de 848 m2 număr cadastral 86128, și Lot 1 în suprafață de 4151 m2, număr cadastral 86126.

Art. 2 Schimbarea destinației operează de la data emiterii Avizului conform al Ministrului Educației Naționale, potrivit dispozițiilor art. 112 alin. (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, avizul urmând a fi solicitat prin întocmirea și înaintarea către minister a documentației prevăzută de Ordinul MECS nr. 5819/2016.

Art. 3 Dupa obținerea avizului conform, în baza art. 293 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, imobilul Clădire Școala nr. 12 din Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 8, compus din subsol tehnic și unitățile individuale cu numerele cadastrale 86128-C1-U1, 86128-C1-U2, 86128-C1-U4, 86128-C1-U5, 86128-C1-U6 în cotă parte indiviză comună din suprafața construită 2536/2629 m2 împreună cu cota parte teren aferent UI 818/848 m2 și terenul Lot 1 în suprafață de 4151 m2, număr cadastral 86126, vor face obiectul trecerii din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al statului, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public național.

Art. 4 Unitatea individuală cu numărul cadastral 86128-C1-U3, spațiu parter compus din 2 (două) camere în cotă parte indiviză comună din suprafața construită 93/2629 m2 (suprafața utilă = 84 m2), împreună cu cota parte teren aferent UI 30/848 m2, rămân în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște, pentru desfășurarea activității poliției locale.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică-Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, Direcția Urbanism- Serviciul Cadastru, Direcția Administrarea Patrimoniului Public și Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

       

              

Nr.   262

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion