HOTĂRÂRE

privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgovişte

 a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții

 Extindere și amenajare Creșă în zona Gradiniței nr. 8

din Târgoviște, Județul Dâmbovița”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 36938/21.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 36939/21.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 32077/11.09.2020 și nr. 244/32077/11.09.2020;

§  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) art. 287 lit. b), art. 354 alin. (1) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

                      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă înregistrarea în evidenţa patrimonială a Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiții Extindere și amenajare Creșă în zona Grădiniței nr. 8 din Târgoviște, Județul Dâmbovița” și includerea bunurilor care au făcut obiectul investiției  în valoare totală de 2.719.476,97 lei, după cum urmează:

a. Se modifică cu suma de 312.188,17 lei, valoarea de inventar a imobilului Clădire Creșa nr. 8 - Prichindel, din Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3, înscris la poziția 2929 în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, de la 272.759 lei  la 584.947,17 lei.

b. Se completează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu imobilul Extindere Creșa nr. 8- Prichindel, în valoare de 1.996.799,53 lei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

c. Se completează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte, cu dotările prevăzute în Procesul verbal de receptie cantitativă, calitativă și de punere în funcțiune nr. 32077/11.09.2020 în valoare de 252.453,70 lei și cu bunurile în valoare totală de 158.035,57 lei  prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Bunurile ce au facut obiectul investiției Extindere și amenajare Creșă în zona Grădiniței nr. 8 din Târgoviște, Județul Dâmbovița”, se transmit pe bază de proces-verbal în administrarea Direcției de Asistență Socială. 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat conform HCL nr. 156/2014  şi HCL nr. 157/2014, se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcţia Economică, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

           

 

Nr.   261

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion