HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 235/30.05.2019 privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investițiiReabilitare şi modernizare Piaţa Revoluţiei din Târgoviște, județul Dâmbovița

 

              Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 27968/20.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 27969/20.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, republicată, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Devizul general actualizat la terminarea lucrarilor;

§ Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 108/27.07.2021;

§ Prevederile HCL nr. 235/30.05.2019 privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:Reabilitare şi modernizare Piaţa Revoluţiei din Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.I. Se aprobă modificarea art. 2 al HCL nr. 235/30.05.2019 privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:Reabilitare şi modernizare Piaţa Revoluţiei din Târgoviște, județul Dâmbovița, ca urmare a actualizării devizului general, după cum urmează:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

 

Valoare totala (INV), inclusiv TVA:         2.550.998,71 lei din care:

     - constructii montaj (C+M):                 1.695.103,97 lei.

Durata de realizare (luni): 16 luni.

 

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică si pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   257

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion