HOTĂRĀRE

privind aprobarea debranșării de la centrala termică de bloc a unor locuințe din blocurile construite prin A.N.L

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință extraordinară astăzi, 01.07.2022, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 21594/27.06.2022 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§ Rapoartele de specialitate īnregistrate sub nr. 21595/27.06.2022 și nr. 22281/30.06.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 8 alin. 21 lit. a) și art. 10 alin. 2 din Legea nr. 152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 30 alin. 4 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 (1) Se aprobă debranșarea de la centrala termică de bloc a unor locuințe din blocurile construite prin A.N.L, conform anexelor nr. 1 – 11, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Cheltuielile ce presupun debranșarea și montarea centralelor termice de apartament vor fi suportate integral de către locatari.

(3) Este interzisă modificarea instalației interioare de īncălzire a condominiului, care deservește alți consumatori branșați la centrala termică de scară.

(4) Debranșarea locuințelor se va face de către firme specializate și autorizate.

(5) Niciun proprietar de condominiu nu va fi exceptat de la obligația de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunțării la folosirea unei părți din proprietatea comună (centrala termică de scară, coloanele de īncălzire īn părțile comune).

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte. 

 

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. univ. dr. Ion Cucui                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

     Nr.   253

     Tgv. 01.07.2022

     Redactat 2 ex.

     cons. Mariana-Luminița Ungureanu