HOTĂRĀRE

privind deschiderea unui cont curent la

 Banca de Export Import a Romāniei Eximbank S.A.

 

            Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 27.08.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 28.039/20.08.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 28.040/20.08.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ;

§ Prevederile HCL nr. 195/30.06.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile īn sumă de 50.000.000 lei de la Banca de Export Import a Romāniei Eximbank S.A īn vederea finanțării realizării unor obiective de investiții;

§ Dispoziția Primarului nr. 1671/17.08.2021 privind deschiderea unui cont curent la Banca de Export Import a Romāniei Eximbank S.A.;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se validează Dispoziția Primarului nr. 1671/17.08.2021 prin care se aprobă deschiderea unui cont curent, denominat īn RON, la Banca de Export Import a Romāniei Eximbank S.A. și prin care se īmputernicesc reprezinte Municipiul Tārgoviște, cu drept de semnătură, următoarele persoane:

Jr. Daniel-Cristian Stan - Primarul Municipiului Tārgoviște, legitimat cu ____ seria _____, nr. _______, CNP _____________ - semnătură de tip A;

Jr. Cătălin Rădulescu - Viceprimarul Municipiului Tārgoviște, legitimat cu ___ seria _____, nr. _______, CNP ____________ - semnătură de tip A;

Ec. Silviana Marin - Director economic, legitimată cu ___ seria ____, nr. ______, CNP _________________ - semnătură de tip B;

Ec. Rodica Dogaru - consilier Direcția Economică, legitimată cu ____ seria ____ nr. ________, CNP __________ - semnătură de tip B.

Art.  2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă persoanele desemnate, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   252

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion