HOTĂRÂRE

privind modificarea denumirii Centrului Social pentru persoane vârstnice „Sfânta Elena” și aprobarea regulamentului

de organizare și funcționare

 

                   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi 29.07.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23606/21.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. ­­­­­­­­­­­­­­­­23607/21.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

§ Prevederile Anexei 5 a HCL nr. 288/24.12.2020 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.08.2021 se aprobă modificarea denumirii Centrului Social pentru persoane vârstnice „Sfânta Elena” în Căminul pentru persoane vârstnice „Sfânta Elena”.

Art. 2 Începând cu data de 01.08.2021 se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice „Sfânta Elena”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                      prof. univ. dr. Ion Cucui                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

    

                 

Nr.   250

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion