HOTĂRÂRE

 privind închirierea prin licitație publică pe o perioadă de 5 ani

a unui spațiu în suprafață de 11 m2,

situat în incinta Cinematografului Independența, Municipiul Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.01.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1889/18.01.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2008/18.01.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile anexei 5h la HCL nr. 283/09.11.2015, republicată în baza H.C.L. nr. 333/24.11.2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 332-334 și art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 11 m2, aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, în vederea desfășurării activității de comercializare produse specifice sălilor de cinematograf, bun imobil având următoarele date de identificare:

·        Număr de inventar: 1007761;

·        Elemente de identificare: Municipiul Târgoviște, în foaierul din incinta Cinematografului Independența, str. Libertății, nr. 2-2C, identificat cu nr. cadastral 76204 C1

Art. 2 Se aprobă documentația de atribuire (fișa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de închiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componența căreia vor face parte și următorii consilieri:

Alexandru Bugyi

Constantin Cozma

Dan Alexandru Tică

Art. 4 Prețul de început al licitației este de 50 lei/m2/lună-zona I.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Teatrul Municipal Tony Bulandra, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              Andrei-Eduard Tudora                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

Nr.   25

Tgv. 27.01.2022

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion