HOTĂRĀRE

privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului

pentru anul școlar 2020-2021

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 4852/09.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 4853/09.02.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa nr. 2026/28.01.2021 a Consiliului Județean Dāmbovița, īnregistrată la Primaria Municipiului Tārgoviște cu nr. 3647/29.01.2021;

§ Prevederile art. 1 alin. (5) din O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării Romāniei la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile pct. 1.4 din Anexa 6 a H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al Romāniei īn perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia īn anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. 2 lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1. Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anul școlar 2020-2021.

Art. 2. Prezenta hotărāre va fi comunicată prin grija Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                     jr. Silvia-Elena Stanca

       

 

Nr.   25

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu