HOTĂRĀRE

privind aprobarea costului mediu de īntreţinere şi a metodologiei de organizare şi funcţionare a Compartimentului Educaţie timpurie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul școlar 2021-2022

 

                   Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 29.07.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 23457/20.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 23458/20.07.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile art. 70 alin. (1) şi art. 72 din H.G nr. 1252/2012 privind  aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

§Prevederile art. 27 alin. (41) și art. 63 alin. (1) lit. a) Legii nr. 1/2011 privind legea educatiei cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a īmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 īn unitățile/instituțiile de īnvățămānt, instituțiile publice și toate structurile aflate īn subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;

§ Prevederile Ordinului nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă costul mediu de īntreţinere pentru copiii care frecventează unitățile de educație antepreșcolară din Municipiul Tārgoviște din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială īn anul şcolar 2021-2022, īn cuantum de 3393.56 lei/copil/lună, cuantumul alocaţiei zilnice de hrană īn suma de 12 lei/zi și valoarea contribuției părinților īn următoarele cote procentuale:

 

Venit mediu brut lunar cumulat al părinților/ reprezentanților legali

 

Număr copii

Cota procentuală contributie

părinți

Lei/zi/copil

peste 700 lei

un copil

 

2 sau mai mulți copii

10%

 

7%

16 lei

 

11 lei

īntre 225-699 lei

un copil

 

2 sau mai mulți copii

7%

 

5%

11 lei

 

8 lei

īntre 0-224 lei

un copil

 

2 sau mai mulți copii

5%

 

3%

8 lei

 

5 lei

 

Art. 2 Contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali care au īn īngrijire copii ce sunt expuşi riscului de separare de familie şi pentru care au aprobate planuri de servicii vor fi suportate de Consiliul Local.

Art. 3 Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a Compartimentului Educație timpurie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială și numărul de locuri din unitățile de educație timpurie, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt: contribuţiile lunare ale părinţilor sau ale reprezentanţilor legali şi bugetul local.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                         prof. univ. dr. Ion Cucui                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

          

 

Nr.   249

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Diana Ion