HOTĂRĀRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tārgoviște

 īn Adunarea Generală a Acţionarilor

Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

            Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 40206/20.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 40207/20.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul Prefectului Județului Dāmbovița, nr. 681/05.11.2020, privind constatarea īndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Tārgoviște, județul Dāmbovița;

§ Prevederile H.C.L. nr. 29/31.01.2011 privind īnfiinţarea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§ Prevederile art. 2, pct. 3 lit. b), art. 3, pct. 2, lit. a) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5, capitolul IV şi art. 11 pct. 1 din contractul de mandat īncheiat īntre municipiul Tārgovişte şi dl. Sandu Mihai-Silviu, aprobat prin HCL nr. 254/27.09.2016;

§ Prevederile art. 13 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§ Adresa dlui. Sandu Mihai Silviu reprezentant al Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 35784/13.10.2020 și adresa Consiliului de Administrație al societății īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 38272/03.11.2020;

§ Prevederile art. 93 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Municipal Tārgoviște, aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020;

§ Propunerea īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 40456 din data de 23.11.2020;

 

§ Procesul verbal īncheiat īn urma efectuării procedurii de vot pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. 2 lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se desemnează dna. Troneci Alina-Loredana, identificată cu C.I. seria DD nr. 940344, CNP 2781002151839, īn calitate de reprezentant al Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Art. 2 Se īmputerniceşte Primarul Municipiului Tārgovişte să semneze contractul de mandat dintre Municipiul Tārgovişte şi dna. Troneci Alina-Loredana, conform anexei.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, dna. Troneci Alina-Loredana, Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. şi pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

 

 

 

 

Nr.   243

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 3 ex.

cons. DAPL Diana Ion