HOTĂRĀRE

 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Tārgovişte īn Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

 

     Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 39869/18.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 39870/18.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Ordinul Prefectului Județului Dāmbovița, nr. 681/05.11.2020, privind constatatrea īndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Tārgoviște, județul Dāmbovița;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

  

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se desemnează pentru a face parte din Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, următorii consilieri municipali:

1.    Tudora Andrei-Eduard

2.    Gheorghe Ana-Maria

3.    Istrate Gabriela

4.    Cucui Ion

5.    Bercu Adrian-Gheorghe

6.    Tică Dan Alexandru

Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului vor fi nominalizaţi ceilalţi reprezentanţi īn Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale.

Art. 3 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgoviște, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

       

                 

 

Nr.   242

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu