HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a

bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Priseaca - pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului și Înfrățirii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23023/15.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23024/15.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 1 alin. (2) și art. 25 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republocată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 73/31.05.2021;

§ Autorizația de construire nr. 347/20.09.2019;

§ Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009;

§ Prevederile HCL nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de canalizare în Municipiul Târgovişte - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 286 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Priseaca - pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului și Înfrățirii”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bunurile prevăzute la articolul 1 se concesionează către Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A., ca bunuri de retur, pentru a fi exploatate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009.

Art. 3. Transmiterea bunurilor către Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A., se va efectua pe bază de proces verbal de predare - primire, prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmboviţa”.

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, Societatea Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                       AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                   prof. univ. dr. Ion Cucui                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

       

 

Nr.   240

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 3 ex.

 cons. Mariana Luminița Ungureanu