HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie

asupra terenului în suprafață de 522 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 6

                                            

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.01.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1545/14.01.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1665/17.01.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Titlului III Capitolul I, art. 693 -702 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 194/2020 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Anexa 5a, poziția 20 din HCL nr. 333/24.11.2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 361 alin. (2), art. 355 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a terenului situat în Bdul. Unirii, nr. 6, în suprafață de 522 m2, nr. inventar 7013185, valoare de inventar 137.845 lei, identificat cu nr. cadastral 85986, înscris în Cartea Funciară nr. 85986 a localității Târgoviște.

Art. 2 Se constituie dreptul de superficie în favoarea societății Vertet Oil S.R.L. asupra terenului având datele de identificare prevăzute la art. 1, pe durata existenței construcției, dar nu mai mult de 99 de ani.

Art. 3 (1) Dreptul de superficie stabilit în favoarea societății Vertet Oil S.R.L. este cu titlu oneros, urmând ca aceasta plătească lunar suma de 10.962 lei, stabilită conform Anexei 5a, poziția 20 din HCL nr. 333/24.11.2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

           (2) Prestația stabilită la alin. (1) se va modifica ori de câte ori Consiliul Local Municipal Târgoviște, prin hotărâre, va stabili alt nivel al taxei prevăzute la alin. (1), prin înmulțirea noii valori cu suprafața de 522 m2 asupra căreia se constituie dreptul de superficie.

Art. (4) Se împuternicește Secretarul General al Municipiului Târgoviște sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze actul de superficie în formă autentică, în evidențele patrimoniale urmând a se opera în mod corespunzător.

Art. 5 Dispozițiile Capitolului I – Superficia, Titlul III Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată din Codul Civil se aplică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Serviciul Cadastru și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              Andrei-Eduard Tudora                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

Nr.   24

Tgv. 27.01.2022

 Redactat 3 ex.

          cons. Diana Ion