HOTĂRÂRE

    privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

   „Construire două condominii P+6E”, str. prof. Cornel Popa,

nr. 87A, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa,

beneficiar BUROM BM INVEST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23434/20.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23435/20.07.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

    Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire două condominii P+6E”, str. prof. Cornel Popa, nr. 87A, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar BUROM BM INVEST S.R.L.

    Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 13, funcțiunea dominantă Llu -zonă rezidențială cu clădiri mai mult de trei niveluri, (peste 10,00 m), respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 27%; CUT = 1,89; RHmax =P+6E- 25,00m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

     prof. univ. dr. Ion Cucui                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

       

                 

 

 

 

Nr.   237

Tgv. 29.07.2021

 Redactat 3 ex.

 cons. Diana Ion