HOTĂRÂRE

  privind aprobarea participării Municipiului rgoviște

la Programul privind creșterea eficienței energetice

a infrastructurii de iluminat public

          finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu

și a devizului general defalcat pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile pentru obiectivul de investiții

Iluminat Public – Programul privind creșterea eficienței energetice

a infrastructurii de iluminat public”

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 06.06.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 18398/02.06.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18399/02.06.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public; 

§ Prevederile HCL nr. 171/28.04.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivulIluminat Public – Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu;

§ Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Târgoviște la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu și a devizului general defalcat pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile pentru obiectivul de investiții ,,Iluminat Public – Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin accesarea de Fonduri nerambursabile prin Administrația Fondului pentru Mediu și bugetul local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                                          

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

                   

 

Nr.   233

Tgv. 06.06.2022

 Redactat 3 ex.

          cons. Diana Ion