HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile

 în sumă de 4.795.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște în vederea finanțării contribuţiei proprii ce revine Municipiului Târgovişte conform contractului de finanţare nr. 4103/27.03.2019 pentru obiectivul de investiţii Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Grădiniţiei cu program prelungit Rază de Soare din Târgoviște,

jud. Dâmboviţa”, Cod proiect 122305

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.07.2021, având în vedere:

§  în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) și alin. (4) lit. „b”, ale art. 139 alin. (3) lit. b), art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1), alin. (2), alin. (3) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

§  având în vedere prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările  și completările ulterioare;

§  ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§  ținând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările și completările ulterioare referitoare la contracte sau convenții,

§  luând act de :

-      Referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Târgoviște în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 23016/15.07.2021;

-      Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 23017/15.07.2021;

-      Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte.

§  constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin H.C.L. nr. 99/30.03.2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Grădiniţiei cu program prelungit Rază de soare din Targoviste, jud. Dâmboviţa”.

Consiliul Local al Municipiului Târgovişte adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.795.000 lei de la CEC BANK SA, cu o maturitate de 78 luni.

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la articolul 1 se face pentru finanțarea contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște conform contractului de finanțare nr. 4103/27.03.2019 având ca obiect implementarea proiectului de investiţii Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Grădiniţiei cu program prelungit Rază de soare din Targoviste, jud. Dâmboviţa”, Cod proiect 122305.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Târgoviște se asigură integral plata:

a) Serviciului anual al datoriei publice locale;

b) Oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c) Alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la articolul 1.

Art. 4. Garantarea finanțării rambursabile contractate de CEC BANK SA se asigură integral din veniturile proprii ale bugetului local prin constituirea ipotecii asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale si ipotecii pe conturile curente si speciale deschise la CEC BANK SA.

Art. 5.  – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația publice pe pagina de internet a Municipiului Târgoviște următoarele date:

a)  hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c)  gradul de îndatorare a Municipiului Târgovişte;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e)  dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f)     plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Se împuternicesc Primarul Municipiului Târgoviște cu drept de prima semnătură și directorul economic cu drept de a doua semnătură pentru semnarea contractului de credit și contractelor de garanții, respectiv ipoteca pe conturile curente și speciale deschise la CEC BANK SA și ipotecii asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale între Municipiul Târgoviște și CEC BANK SA.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Municipiului Târgoviște, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Târgoviște și Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.pmtgv.ro.

 

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

      prof. univ. dr. Ion Cucui                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

       

                 

Nr.   226

Tgv. 29.07.2021

Redactat 2 ex.

cons. Mariana Luminița Ungureanu