HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Salubritate asupra unor bunuri situate în strada Calea Domnească, nr. 171A

                                            

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.01.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1602/14.01.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1666/17.01.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Direcției de Salubritate înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 33349/20.09.2021;

§ Prevederile HCL nr. 401/26.10.2018 privind aprobarea schimbării sediului social al Societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a) și art. 297 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se constituie dreptul de administrare în favoarea Direcției de Salubritate asupra bunurilor situate în strada Calea Domnească, nr. 171A - Parcul Chindia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Predarea-primirea bunurilor se va efectua pe bază de protocol, în care se vor consemna drepturile și obligațiile părților, iar în evidențele patrimoniale se va opera în mod corespunzător.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              Andrei-Eduard Tudora                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

         

Nr.   22

Tgv. 27.01.2022

 Redactat 3 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu