HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte

 a bunurilor ce compun drumul de legătură DJ 720 E Gara Târgoviște Sud – Centura Municipiului Târgoviște (Bulevardul Regele Ferdinand)

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2495/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2496/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 145/28.05.2020 privind atribuirea de denumire drumului DJ 720E, Gara Târgoviște Sud-Centura Municipiului Târgoviște – Bulevardul Regele Ferdinand;

§  Prevederile H.C.L. nr. 237/23.11.2020 privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte de trecere din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte a unor obiective situate în Bulevardul Regele Ferdinand;

§  Prevederile H.C.J.D nr. 269/26.11.2020 privind transmiterea bunului imobil -Drum de legătură DJ720 Gara Târgoviște Sud – Centura Municipiului Târgoviște din domeniul public al județului Dâmbovița în domeniul public al municipiului Târgoviște;

§  Protocolul de predare - primire încheiat între Judeţul Dâmbovița și Municipiul Târgoviște, cu numerele de înregistrare 1046/15.01.2021 și 1694/15.01.2021;

§  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 294 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a drumului de legatură DJ 720E Gara Târgoviște Sud- Centura Municipiului Târgoviște, preluat conform Protocolului de predare-primire nr. 1694/15.01.2021 încheiat între Judeţul Dâmbovița și Municipiul Târgoviște.

Art. 2. Drumul inclus în domeniul public al municipiului, potrivit art. 1, se compune din bunurile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Bunurile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 se transmit pe bază de proces-verbal în administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art. 4. Bunurile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 se transmit pe bază de proces-verbal prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmboviţa”, către Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A., ca bunuri de retur, pentru a fi exploatate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009.

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se actualizează în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcţia Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                       jr. Silvia-Elena Stanca

        

 

Nr.   18

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu