HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte

 a rețelei de iluminat public stradal din Bulevardul Regele Ferdinand

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2493/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2494/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 145/28.05.2020 privind atribuirea de denumire drumului DJ 720E, Gara Târgoviște Sud-Centura Municipiului Târgoviște – Bulevardul Regele Ferdinand;

§  Prevederile H.C.L. nr. 203/24.08.2020 privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte de trecere din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte a rețelei de iluminat public stradal din Bulevardul Regele Ferdinand;

§  Prevederile H.C.J.D nr. 267/26.11.2020 privind transmiterea bunului imobil- Rețea iluminat public în zona Drum de legătură DJ 720 E Gara Targoviște Sud-Centura Municipiului Târgoviște din domeniul public al județului Dâmbovița în domeniul public al municipiului Târgoviște;

§  Prevederile H.C.L. nr. 444/19.11.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Târgoviște;

§  Protocolul de predare - primire încheiat între Judeţul Dâmbovița și Municipiul Târgoviște, cu numerele de înregistrare 1044/15.01.2021 și 1693/15.01.2021;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 294 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunului imobil - Rețea iluminat public în zona Drum de legatură DJ 720E Gara Târgoviște Sud - Centura Municipiului Târgoviște, preluat conform Protocolului de predare - primire nr. 1693/15.01.2021 încheiat între Judeţul Dâmbovița și Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Bunul inclus în domeniul public al municipiului, potrivit pct. 1, va fi înregistrat în evidența patrimonială sub denumirea „Rețea iluminat public Bulevardul Regele Ferdinand“, cu datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Bunul imobil „Rețea iluminat public Bulevardul Regele Ferdinand“ se transmite pe bază de proces-verbal către Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L, în cadrul Contractului de delegare a serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 444/19.11.2018.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se actualizează în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcţia Economică, Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   17

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu