HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 386/10.10.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Amenajare skatepark în Municipiul Târgovişte – adiacent Parcului Chindia”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2536/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2537/22.01.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 386/10.10.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Amenajare skatepark în Municipiul Târgovişte – adiacent Parcului Chindia”

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Devizul general actualizat la terminarea lucrărilor;

§ Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Amenajare skatepark în Municipiul Târgovişte – adiacent Parcului Chindia”, prevăzuți în Anexa 2 la H.C.L. nr. 386/10.10.2018, după cum urmează:

            Indicatorii tehnico - economici ai investiției:

Valoare totală (INV), inclusiv TVA:         1.281.644,19 lei din care:

             - construcții montaj (C+M):            712.541,16 lei.

Durata de realizare (luni): 8 luni;

Clasa de importanță a obiectivului, cf. P100/1-2013: IV;

- Suprafața teren = 4068 mp;

- Suprafața alei dale inerbate (pasi de gradina)= 7.19 mp

- Suprafața skatepark= 388 mp

- Suprafața spatiu verde= 3662 mp.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

       

                 

 

Nr.   16

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu