HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Construire locuință S+P+1, pergolă lemn și împrejmuire teren”,

Municipiul Târgoviște, str. Ienăchiță Văcărescu, nr. 23, județ Dâmbovița,

beneficiari Gheorghe Constantin și Gheorghe Adelina Gheorghița

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.01.2022, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 509/06.01.2022, întocmit în  conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 510/06.01.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

        

                      HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1, pergolă lemn și împrejmuire teren”, Municipiul Târgoviște, str. Ienăchiță Văcărescu, nr. 23, județ Dâmbovița, beneficiari Gheorghe Constantin și Gheorghe Adelina Gheorghița.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 9, funcțiunea dominantă Li-zonă ocupată de construcții și amenajările exterioare aferente, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT=35%; CUT = 1,0; Hmax cornișă =7,0 m; Hmax coamă=10,0m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              Andrei-Eduard Tudora                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

   

Nr.   16

Tgv. 27.01.2022

 Redactat 3 ex.

          cons. Diana Ion