HOTĂRĀRE

          privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Tārgoviște la data de 31 martie 2021

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară, cu convocare de īndată, astăzi, 28.04.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 14.302/26.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 14.303/26.04.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 40 alin. (1) și art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuție al bugetului Municipiului Tārgoviște īntocmit la data de 31.03.2021, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

Nr.   143

Tgv. 28.04.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu